Navigation

Account

Social

Bhisaj-Bal

2
Bhisaj-Bal

Bhisaj-Bal

+15% Status Chance

Restore 50 Health for every 3 Status effects.

Paris Prime

3
Bhisaj-Bal

Bhisaj-Bal

+30% Status Chance

Restore 100 Health for every 3 Status effects.

Paris Prime

4
Bhisaj-Bal

Bhisaj-Bal

+45% Status Chance

Restore 150 Health for every 3 Status effects.

Paris Prime

5
Bhisaj-Bal

Bhisaj-Bal

+60% Status Chance

Restore 200 Health for every 3 Status effects.

Paris Prime

6
Bhisaj-Bal

Bhisaj-Bal

+75% Status Chance

Restore 250 Health for every 3 Status effects.

Paris Prime

7
Bhisaj-Bal

Bhisaj-Bal

+90% Status Chance

Restore 300 Health for every 3 Status effects.

Paris Prime

Comments