TITANIA

TITANIA PRIME

TITANIA

New Build

Take flight with this mischievous pixie.

TITANIA Exalted Weapons

TITANIA Blueprint

ItemCount
TITANIA CHASSIS
1
TITANIA NEUROPTICS
1
TITANIA SYSTEMS
1
OROKIN CELL
3

Popular TITANIA Mods

No builds found.

TITANIA
TITANIA
WARFRAME
1
Spellbind
2
Tribute
3
Lantern
4
Razorwing
DURATION
100%
EFFICIENCY
100%
RANGE
100%
STRENGTH
100%
ENERGY
225
HEALTH
300
SHIELD
300
SPRINT SPEED
1
ARMOR
100
DAMAGE REDUCTION
25%
EFFECTIVE HIT POINTS
700

Builds

Comments

No builds found.